شامپوها

شامپو های پروکسا متناسب با انواع موها فرموله شده که شامل شامپوهای روزانه، پروتئینه و مخصوص موهای رنگ شده می باشد.